แนะนำหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

NP CSR 4 วัดปลอดโรค ปลอดภัย
วัดบางพึ่ง  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
NP CSR 3 กิจกรรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Update!! กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้ พรบ.ความปลอดภัย ปี 2554
NP CSR 2 เตรียมความพร้อมน้องๆนักศึกษา
สาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ARU เข้าสู่วิชาชีพ จป.
NP CSR 1 สนับสนุน ชมรม จป.นวนคร จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR ADD AED
NP CSR 4 วัดปลอดโรค ปลอดภัย
วัดบางพึ่ง  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
Niphon Phophangphum
Managing Director